Streha s sončnimi paneli

Sončne elektrarne za samooskrbo

Zakaj se naložba v sončno elektrarno za samooskrbo splača?

Naložba v sončno elektrarno za samooskrbo je privlačna sodobna naložba. Investitorju prinaša množico koristi, med drugim hitro povrnitev investicije, dvig vrednosti nepremičnine in znatne prihranke z dolgo življensko dobo elektrarne.

Znatni prihranki

Naložba se povrne v približno 7-10 letih ob predvideni življenjski dobi 30 let in več.

Zmanjšana je odvisnost stroškov za električno energijo od tržnih nihanj cen in gospodarsko-političnih razmer.

Trajnostna prihodnost

Sončna elektrarna za samooskrbo ustvarja okoljske koristi, saj je sončna energija čist in obnovljiv vir energije, ki ne proizvaja emisij ogljika.

Naložbe v sončne elektrarne tako znatno prispevajo k trajnostni prihodnosti.

Varnost

Naložba pomaga zmanjšati odvisnost od fosilnih goriv in električnega omrežja, kar zagotavlja občutek varnosti v primeru motenj v oskrbi električne energije.

Dvig vrednosti nepremičnine

Namestitev sončne elektrarne na nepremičnino povečuje njeno vrednost in dvigne privlačnost za potencialne kupce.

Zakaj izbrati JB Energijo?

JB energija je dolgoletni, izkušeni ponudnik storitev postavitve sončnih elektrarn za samooskrbo z električno energijo.

S celovitimi, kakovostnimi ponudbami in visoko osredotočenostjo na kupca dosegamo hitro rast družbe na slovenskem in evropskem energetskem trgu.

logo 5

Odzivnost

Našo storitev zaznamuje hitra odzivnost na povpraševanje in vprašanja.

Copy of Informativna ponudba in strokovni ogled objekta (1)

Pravočasnost

Zaznamujeta nas hitrost in zanesljiva izvedba v dogovorjenih rokih.

logo_3

Prilagodljivost

Naše storitve prilagodimo vašim željam in potrebam, ter spreminjajočim se okoliščinam.

logo 4

Strokovnost

Sledimo najboljšim praksam in profesionalnim industrijskim standardov.

logo 6

Nenehne izboljšave

Kontinuirano vlagamo v izobraževanja in usposabljanja naših zaposlenih za zagotovitev najboljše uporabniške izkušnje.

logo 2

Usposobljenost

Našo ekipo sestavlja visokokvalificiran in certificiran kader, ki razpolaga s potrebnimi veščinami in znanji po najvišjih standardih stroke.

logo 7

Izvedba "na-ključ"

Omogočamo brezskrbnost, saj naši strokovnjaki poskrbijo za izvedbo vseh aktivnosti, od priprave dokumentacije, do priklopa na distribucijsko omrežje.

Izračunajte prihranek in si pridobite nezavezujočo ponudbo za vašo sončno elektrarno

Kako poteka postopek postavitve sončne elektrarne za samooskrbo?

Informativna ponudba in ogled objekta

Po potrditvi informativne ponudbe, naši strokovnjaki opravijo ogled na terenu za pripravo končne ponudbe

Priprava projektne dokumentacije

Za vas brezplačno pripravimo celotno projektno in tehnično dokumentacijo

Postavitev sončne elektrarne

Sama izvedba postavitve  elektrarne običajno traja en do dva dni.

Priklop in primopredaja

Po sklenitvi pogodbe o samooskrbi z izbranim dobaviteljem, sončno elektrarano priklopimo na omrežje in pripravimo primopredajno dokumentacijo.

Zagon elektrarne

Ob zagonu elektrarne vas poučimo o ravnanju z elektrarno in vam pomagamo pripraviti zaključno dokumentacijo za EkoSklad.

Daljinski nadzor sončne elektrarne

Sončno elektrarno lahko nadzorujete na daljavo preko mobilne aplikacije. Na ta način lahko enostavno spremljate proizvodnjo elektrarne v realnem času in porabo energije v gospodinjstvu. Sistem tudi samodejno sporoči morebitne težave z elektrarno.

Oprema vrhunskih proizvajalcev

Oprema, ki jo ponujamo proizvajajo vodilna domača in svetovna podjetja na področju fotovoltaike. Za nemoteno, brezhibno proizvodnjo električne energije v času pričakovane življenjske dobe 30 let.

Sončna elektrarna tako vključuje module iz najboljšega »Tier 1« razreda (izjemno učinkovita pretvorbe energije in nizko upadanje učinkovitosti skozi leta) ter sodobne razmerniške sisteme za optimalno in zanesljivo delovanje vaše sončne elektrarne.

Garancija na ključne komponente sončne elektrarne družbe JB Energija je torej:

Izračunajte prihranek in si pridobite nezavezujočo ponudbo za vašo sončno elektrarno

Andreja B.Krško
Read More
Solarni paneli so tako diskretni na moji strehi, da se popolnoma zlijejo z zasnovo mojega doma.
Matej I.Novo mesto
Read More
Postopek namestitve je potekal gladko in brez težav. Tehnično osebje je profesionalno in dobro usposobljeno.
Mojca Š.Ljubljana
Read More
Ne bi mogla biti bolj zadovoljna s sistemom sončne energije na svoji strehi. Zagotavlja čisto energijo za moj dom in zmanjšuje moj mesečni račun za elektriko.
Jaka A.Celje
Read More
Storitev JB Energije je bila vrhunska. Vedno so mi bili na voljo za vsa vprašanja.

Kaj pomeni samooskrba?

Samooskrba z električno energijo pomeni proizvodnja električne energije iz obnovljivih virov energije, ki zadošča za celotno ali delno pokrivanje lastnih potreb po električni energiji (individualna samooskrba) ali potreb po električni energiji vseh odjemalcev, ki so vključeni v skupnostno samooskrbo.

Samooskrbo z električno energijo ureja Zakon o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije (Ur. l. RS, št. 121/21 in nadaljnji), podrobneje pa jo določata Uredba o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije (Ur. l. RS, št. 43/22) in Uredba o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije (Ur. l. RS, št. 17/19 in nadaljnji). Uredba o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije se uporablja za končne odjemalce, ki bodo na omrežje priključili napravo za samooskrbo do vključno 31.12.2024, za ves čas uporabe naprave za samooskrbo, za katero je bilo izdano soglasje za priključitev.

Glede na dejstvo, da je sončna elektrarna za samooskrbo namenjena pokrivanju lastnih potreb po električni energiji in ne prodaji, se končni odjemalci s samooskrbo ne štejejo za proizvajalce električne energije, zato ni potrebe po registraciji dejavnosti za prodajo električne energije. Predpis omejuje navizno moč naprave na maksimalno 80% priključne moči odjema merilnega mesta.

Največji izkoristek sončne elektrarne za samooskrbo nastane v primeru obrnjenosti strehe proti jugu, jugovzhodu, ali jugozahodu, pri naklonu strehe med 20 in 40 stopinj, in pri strešnih površinah brez znatnega senčenja.

Kako delujejo sončne elektrarne za samooskrbo?

Velja za naprave za samooskrbo, ki bodo na omrežje priključeni do vključno 31.12.2024 (pogoj je, da je soglasje za priključitev naprave za samooskrbo bilo podano do vključno 31.12.2023). 

Sončne elektrarne za samooskrbo delujejo po tako imenovanem sistemu neto meritev, ali »net metering«. Sistem neto meritev omogoča gospodinjstvom in podjetjem, ki samo proizvajajo električno energijo iz obnovljivih virov, da odvečno električno energijo predajo omrežju, delež energije, ki jo ne morejo zagotoviti z lastno proizvodnjo pa jemljejo iz omrežja, ki deluje kot shranjevalnik energije. Distribucijsko omrežje torej zagotavlja sistemsko storitev stalne in nemotene oskrbe v času, ko proizvodnja iz sončne elektrarne za samooskrbo ne zadošča potrebam ali ni mogoča. Preko priključka na distribucijsko omrežje z dvosmernim števcem se naredi obračun proizvedene in prejete električne energije za časovno obdobje enega leta, ker se količina proizvedene električne energije v različnih letnih časih spreminja. V primeru, da obračun proizvedene in porabljene električne energije kaže na večjo porabo električne energije od letne proizvodnje iz naprave za samooskrbo, je končni odjemalec dolžan doplačati za razliko med prevzeto in oddajo električno energijo ob koncu obračunskega obdobja in plačati omrežnino na razliko, pri čemer se upošteva cena določena v okviru pogodbe o samooskrbi in uporablja enotarifno merjenje. Zato je izjemne pomembnosti pri načrtovanju velikosti elektrarne upoštevati pričakovano porabo odjemalca. 

Velja za naprave za samooskrbo, ki bodo na omrežje priključeni po 31.12.2024

V tem obdobju se spremeni sistem obračuna prispevkov in drugih dajatev. Nova  Uredba o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 17/19, 197/20 in 121/21 – ZSROVE) bodo uporabniki omrežja plačali omrežnino za vso električno energijo, ki jo bodo prevzeli iz distribucijskega omrežja v posameznem obračunskem obdobju. Končni odjemalci s samooskrbo ne plačujejo prispevek na rabo energije za povečanje energetske učinkovitosti in sorazmernega dela prispevka, glede na priključno moč za zagotavljanje podpor proizvodnji energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije. Za oddano električno energijo v omrežje ali električno energijo, ki je shranjena v hranilniku, končni odjemalec ne plačuje omrežnino in drugih dajatev.