Nepovratna sredstva in financiranje naložbe za pravne osebe

Eko sklad omogoča ugodno financiranje Naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije:

  • Obrestna mera je trimesečni EURIBOR + najmanj 1,3 %,
  • Odplačilna doba znaša največ 15 let,
  • Pravica do kredita se lahko odobri največ do 85% priznanih stroškov naložbe, maksimalni znesek kredita je 2.000.000,00 EUR, minimalni znesek kredita pa 25.000,00 EUR. Skupna zadolženost kreditojemalca pri Eko skladu ne sme preseči 10.000.000,00 EUR.
  • Dodeljeni kredit je potrebno ustrezno zavarovati.

Nepovratne finančne spodbude za naprave za samooskrbo z električno energijo in za naprave za samooskrbo z električno energijo z baterijskim hranilnikom električne energije so na volju tudi malim poslovnim odjemalcem.

Višina nepovratne finančne spodbude znaša:

✅ 500 EUR za 1 kW inštalirane nazivne električne moči naprave za samooskrbo z električno energijo z baterijskim hranilnikom električne energije, vendar ne več kot 25 % upravičenih stroškov naložbe, pri čemer baterija mora imeti 70% nominalne moči elektrarne.

✅ 50 EUR za 1 kW inštalirane nazivne električne moči naprave za samooskrbo z električno energijo brez baterijskega hranilnika električne energije, vendar ne več kot 25 % upravičenih stroškov naložbe;

✅za največ 80 % vsote priključnih moči odjemnih mest.

Spodbude za toplotne črpalke

Eko sklad ponuja nepovratne finančne spodbude fizičnim osebam za rabo obnovljivih virov energije in večjo energijsko učinkovitost stavb na celotnem območju Republike Slovenije. Pravica do nepovratne finančne spodbude za toplotno črpalko, se dodeli za novo naložbo.

Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli za nakup in vgradnjo električne toplotne črpalke za centralno ogrevanje stavbe (toplotne črpalke za ogrevanje prostorov in 4 kombinirani grelniki s toplotno črpalko; v nadaljnjem besedilu: ogrevalna toplotna črpalka), tip zrak/voda. Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli za nakup in vgradnjo ene toplotne črpalke na stanovanje.

Priznani stroški vključujejo stroške: – nakupa in vgradnje ene ogrevalne toplotne črpalke na stanovanje; – nakupa in vgradnje hranilnika, vodnega toplotnega zbiralnika ter povezave s toplotno črpalko; – izvedbe zemeljskega kolektorja ali vrtin; – električnih in strojnih instalacij za potrebe delovanja in krmiljenja sistema ter zagona sistema ter ostale stroške, ki so smiselno povezani z izvedbo naložbe.

  • Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 20 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 1.000 EUR za ogrevalno toplotno črpalko tipa zrak/voda, če gre za novo gradnjo.
  • Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 40 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 2.500 EUR za ogrevalno toplotno črpalko tipa zrak/voda, pri zamenjavi stare kurilne naprave, ki zagotavlja toploto centralnemu sistemu ogrevanja stavbe, z novo toplotno črpalko na območjih občin, kjer ni sprejet Odlok o načrtu za kakovost zraka
  • Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 50 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 3.200 EUR za ogrevalno toplotno črpalko tipa zrak/voda, pri zamenjavi stare kurilne naprave, ki zagotavlja toploto centralnemu sistemu ogrevanja stavbe, z novo toplotno črpalko v Mestni občini Celje, ki ima sprejet Odlok o načrtu za kakovost zraka.