Streha s sončnimi paneli

Solar power plants for self-sufficiency

Why is it worth investing in a solar power plant for self-sufficiency?

Investing in a solar power plant for self-sufficiency is an attractive modern investment for the following reasons:

Znatni prihranki

The investment generates significant savings in electricity costs, with a return on investment in approximately 7-10 years, with an expected lifetime of 30 years and more

The dependence of electricity costs on market price fluctuations and economic and political conditions is reduced.

Trajnostna prihodnost

A self-sufficient solar power plant creates environmental benefits, as solar energy is a clean and renewable energy source that produces no carbon emissions.

Investments in solar power plants thus contribute significantly to a sustainable future.

Security

The investment helps reduce dependence on fossil fuels and the electricity grid, which provides a sense of security in the event of power outages.

Dvig vrednosti nepremičnine

Installing a solar power plant on a property increases its value and raises its appeal to potential buyers.

Zakaj izbrati JB Energijo?

JB energija je dolgoletni, izkušeni ponudnik storitev postavitve sončnih elektrarn za samooskrbo z električno energijo.

S celovitimi, kakovostnimi ponudbami in visoko osredotočenostjo na kupca dosegamo hitro rast družbe na slovenskem in evropskem energetskem trgu.

logo 5

Odzivnost

Našo storitev zaznamuje hitra odzivnost na povpraševanje in vprašanja.

Copy of Informativna ponudba in strokovni ogled objekta (1)

Pravočasnost

Zaznamujeta nas hitrost in zanesljiva izvedba v dogovorjenih rokih.

logo_3

Prilagodljivost

Naše storitve prilagodimo vašim željam in potrebam, ter spreminjajočim se okoliščinam.

logo 4

Strokovnost

Sledimo najboljšim praksam in profesionalnim industrijskim standardov.

logo 6

Nenehne izboljšave

Kontinuirano vlagamo v izobraževanja in usposabljanja naših zaposlenih za zagotovitev najboljše uporabniške izkušnje.

logo 2

Usposobljenost

Našo ekipo sestavlja visokokvalificiran in certificiran kader, ki razpolaga s potrebnimi veščinami in znanji po najvišjih standardih stroke.

logo 7

Izvedba "na-ključ"

Omogočamo brezskrbnost, saj naši strokovnjaki poskrbijo za izvedbo vseh aktivnosti, od priprave dokumentacije, do priklopa na distribucijsko omrežje.

Izračunajte prihranek in si pridobite nezavezujočo ponudbo za vašo sončno elektrarno

Kako poteka postopek postavitve sončne elektrarne za samooskrbo?

Informativna ponudba in ogled objekta

Po potrditvi informativne ponudbe, naši strokovnjaki opravijo ogled na terenu za pripravo končne ponudbe

Priprava projektne dokumentacije

Za vas brezplačno pripravimo celotno projektno in tehnično dokumentacijo

Postavitev sončne elektrarne

Sama izvedba postavitve  elektrarne običajno traja en do dva dni.

Priklop in primopredaja

Po sklenitvi pogodbe o samooskrbi z izbranim dobaviteljem, sončno elektrarano priklopimo na omrežje in pripravimo primopredajno dokumentacijo.

Zagon elektrarne

Ob zagonu elektrarne vas poučimo o ravnanju z elektrarno in vam pomagamo pripraviti zaključno dokumentacijo za EkoSklad.

Remote control of solar power plant

You can control the solar power plant remotely via a mobile application that automatically reports malfunctions. In this way, subscribers can easily monitor the system's production in real-time and the energy consumption in the household.

Equipment from top manufacturers

The equipment that we offer to our clients is produced by leading domestic and global companies in the field of photovoltaics for the uninterrupted, faultless production of electricity during the expected lifetime of 25 years.

The solar power plant thus includes modules from the best »Tier 1« class (excellent energy conversion efficiency and low-efficiency decline over the years) and modern proportional systems for optimal and reliable operation of your solar power plant.

The guarantee for the critical components of the solar power plant of the company JB energija is, therefore:

Izračunajte prihranek in si pridobite nezavezujočo ponudbo za vašo sončno elektrarno

Andreja B.Krško
Read More
Solarni paneli so tako diskretni na moji strehi, da se popolnoma zlijejo z zasnovo mojega doma.
Matej I.Novo mesto
Read More
Postopek namestitve je potekal gladko in brez težav. Tehnično osebje je profesionalno in dobro usposobljeno.
Mojca Š.Ljubljana
Read More
Ne bi mogla biti bolj zadovoljna s sistemom sončne energije na svoji strehi. Zagotavlja čisto energijo za moj dom in zmanjšuje moj mesečni račun za elektriko.
Jaka A.Celje
Read More
Storitev JB Energije je bila vrhunska. Vedno so mi bili na voljo za vsa vprašanja.

Solar power plants for self-sufficiency

Self-sufficiency in electricity means the production of electricity from renewable energy sources, which is sufficient to fully or partially cover one's own electricity needs (individual self-sufficiency) or the electricity needs of all customers involved in community self-sufficiency.

Self-sufficiency with electricity is regulated by the Act on the Promotion of the Use of Renewable Energy Sources (Official Gazette of the RS, No. 121/21 et seq.) and is defined in more detail by the Decree on Self-sufficiency with Electricity from Renewable Energy Sources (Official Gazette of the RS, No. 43/22) and the Regulation on Self-Sufficiency with Electricity from Renewable Energy Sources (Ur. l. RS, No. 17/19 et seq.). The regulation on self-sufficency with electricity from renewable energy sources applies to end customers who will connect a self-sufficient device to the network until December 31, 2024, inclusive,for the entire period of use of the self-sufficient device for which connection consent was issued.

Because the self-sufficient solar power plant is intended to cover its own electricity needs and is not for sale, self-sufficient end customers are not considered electricity producers, so there is no need to register an activity for the sale of electricity. In addition, the regulation limits the nominal power of the device to a maximum of 80% of the connected power consumption at the measuring point.

The maximum efficiency of the solar power plant for self-sufficiency occurs in the case of the roof facing south, southeast, or southwest, with a roof slope between 20 and 40 degrees and with roof surfaces without significant shading.

How do solar power plants for self-sufficiency work?

It applies to self-sufficient devices connected to the network until 31/12/2024 inclusive (the condition is that consent for connecting the self-sufficient device was given until 31/12/2023 inclusive). 

Solar power plants for self-sufficiency operate according to the so-called net metering system. The net metering system allows households and companies that only produce electricity from renewable sources to hand over excess electricity to the grid. The share of energy they cannot provide with their production is taken from the grid, which acts as energy storage. The distribution network, therefore, provides a system service of constant and uninterrupted supply when the production from the solar power plant for self- sufficiency does not meet the needs or is not possible. Through the connection to the distribution network with a two-way meter, the calculation of the produced and received electricity is made for one year because the amount of electricity produced changes in different seasons. Suppose the calculation of the produced and consumed electricity shows a higher electricity consumption than the annual production from the self-sufficient device. In that case, the end customer is obliged to pay extra for the difference between the received and delivered electricity at the end of the accounting period and to pay the network fee for the difference, whereby takes into account the price set in the self- sufficiency contract and uses single-tariff metering. Therefore, it is essential to consider the customer's expected consumption when planning the power plant's size. 

Applies to self-sufficient devices that will be connected to the network after December 31, 2024

During this period, the system of calculation of contributions and other duties changed. The new Regulation on Self-Sufficency with Electricity from Renewable Energy Sources (Official Gazette of the Republic of Slovenia, No. 17/19, 197/20 and 121/21 - ZSROVE) will require network users to pay a network fee for all electricity they take from the distribution network in the individual accounting period. End consumers with self-sufficiency do not contribute to energy use to increase energy efficiency. A proportional part of the contribution is based on the connection power to ensure support for energy production in co-generation with high efficiency and from renewable energy sources. The end customer does not pay the network fee or other charges for electricity delivered to the grid or electricity stored in the storage battery.  the Regulation on Self-Sufficiency with Electricity from Renewable Energy Sources (Uradni list RS, št. 17/19, 197/20 in 121/21 – ZSROVE) bodo uporabniki omrežja plačali omrežnino za vso električno energijo, ki jo bodo prevzeli iz distribucijskega omrežja v posameznem obračunskem obdobju. Končni odjemalci s samooskrbo ne plačujejo prispevek na rabo energije za povečanje energetske učinkovitosti in sorazmernega dela prispevka, glede na priključno moč za zagotavljanje podpor proizvodnji energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije. Za oddano električno energijo v omrežje ali električno energijo, ki je shranjena v hranilniku, končni odjemalec ne plačuje omrežnino in drugih dajatev.